37. K podání je třeba připojit listiny (přílohy), na něž se v podání odkazuje. Nemá-li je podatel k dispozici a nemůže-li si je sám opatřit, musí uvést, jak mají být opatřeny. Má-li být podání (stejnopis podání) podle ustanovení tohoto zákona doručeno protistraně, musí být připojeny rovněž stejnopisy příloh. Je-li však listina protistraně známa, anebo je velkého rozsahu, může být protistraně nabídnuto nahlédnutí do ní, anebo uvedeno, že bude soudu předložena při ústním jednání.

Navržené pravidlo vypočítává obecné náležitosti, které by mělo obsahovat každé podání. Vzhledem k zavedení advokátských sporů se pamatuje na to, že podání v řízení, v němž je předepsáno povinné zastoupení advokátem, musí vždy podepsat advokát. Druhé z navržených pravidel pamatuje na přílohy podání. Oproti dosavadní úpravě se blíže reguluje situace, kdy podatel přílohu nemá, popř. kdy ji má, ale příloha je velkého rozsahu nebo je protistraně známa.

4 komentáře
 1. V dnešní době pokročilých informačních technologií, jež prostupují každodenním životem všech občanů a většina podání k soudům se již dnes uskutečňuje elektronicky, by měla být podání v elektronické podobě povinná samostatně nebo jako součást písemného podání, protože neznám nikoho, kdo by podání k soudu a zejména jeho přílohy psal na psacím stroji.

  Ideální by samozřejmě bylo, kdyby stát s novým civilním řádem soudním poskytl občanům a justici „spisovou službu“ – nezbytný HW i SW, která by umožňovala plnou elektronizaci sporného řízení a případná písemná podání by buď vůbec nebyla možná (při úplné podpoře státu procesu podání k soudu) nebo by byla výjimkou (v případech, kdy by z objektivních příčin nebylo elektronické podání možné).

  1. Nesouhlasím. Velké procento občanů internet nemá a neumí ho používat. I tito musejí mít přístup k justici. Je naopak úkolem státu, aby umožnil přistup k soudu co nejširším spektrem prostředků.

   Pokud jde o poznámku týkající se elektronizace justice, s tou souhlasím, ale to není téma, které by mělo být řešeno v CŘS. Procesní předpisy musejí s moderní technikou počítat, jinak by ale měly být „technologicky neutrální“ a tyto otázky ponechat na soudech (případně na vyhláškách, interních předpisech atd.). Když už něco v této oblasti musí být upraveno na zákonné úrovni, vhodným je spíše zákon o soudech a soudcích.

   1. Svůj komentář jsem v žádném případě nezamýšlel tak, že by občanům měl být odepřen či stěžován přístup k soudu. Jen jsem dal důraz na pokrok v IT oblasti a výhody i pro justici v případě elektronických podání a vzdáleného přístupu, protože tak může odpadnout velké množství administrativní zátěže soudů a zamezit problémům/náročnosti s přístupem k „papírovému spisu“. A pokud by 1% či 10% (nemá relevantní informaci) podání bylo písemných, pak ale musí podávající v neelektronické formě splnit i povinnost v bodě 39. alespoň v rozsahu 1 stejnopisu a všech příloh, přičemž soud by vše digitalizoval a stranám a dalším komu je potřeba by umožnil vzdálený přístup a ti kdo by toho nebyli schopni, tak by si listiny mohli vyzvednout na soudě. Jinak se totiž nikdy nezbavíme zastaralého a administrativně náročného fungování soudů, kdy dnes je sice možné elektronické podání, ale vše co přijde na soud v elektronické podobě se vytiskne a je založeno do „papírového spisu“.

 2. určitě je velkou neřestí současného postupu, kdy je účastníkům poslána jen žaloba (bez příloh) a výzva k vyjádření, přičemž bez informací obsažených v přílohách prakticky není reálně vyjádření vytvořit… vzniká zde povinnost dojíždět na soud a pořizovat si kopie příloh

Komentáře jsou uzavřeny.