26. Kdo má právní zájem na tom, aby oznámil spor třetí osobě, může tak učinit podáním, v němž uvede důvod oznámení a stručně vylíčí stav řízení, jestliže již bylo zahájeno. 1.Oznámení sporu však neopravňuje k podání návrhu na přerušení řízení, prodloužení lhůty nebo odročení ústního jednání.

Současná úprava zmiňuje institut oznámení sporu (dříve „opovědění rozepře“) pouze okrajově (§ 93 odst. 2 věta prvá OSŘ jako „výzvu některého z účastníků“) a podřizuje jej výlučné ingerenci soudu. S ohledem na to, že význam oznámení sporu obvykle vyplývá z hmotného práva (např. § 1876 odst. 1 nebo § 2024 OZ) a že k němu může dojít již před zahájením řízení, není součinnost soudu vždy nutná. Přesto lze doporučit, aby nová procesní úprava základní náležitosti oznámení sporu upravovala. Doručování oznámení sporu prostřednictvím soudu má být ovšem právem účastníka, nikoliv jeho povinností. Nastoupení účinků litisdenunciace je totiž záležitostí strany, jež má buď oznamovací povinnost (srov. § 315 odst. 2 OSŘ) nebo právní zájem na doručení.

Jsou-li splněny zákonné předpoklady oznámení sporu, je procesní soud povinen oznámení doručit třetí osobě. V případě, že spor ještě nebyl zahájen, lze za příslušný považovat též obecný soudu osoby, jíž má být oznámení doručeno.

Žádný komentář