23. Vedlejší intervenient může do řízení vstoupit kdykoliv až do pravomocného skončení sporu. Na návrh jedné ze stran rozhodne soud, po slyšení této strany a intervenienta, o přípustnosti intervence. Na postup v řízení to nemá vliv.Proti usnesení, kterým se intervence připouští, není přípustná stížnost. 1.Dokud rozhodnutí soudu nenabude právní moci, musí být intervenient přibrán k projednávání věci. Prohlášení o vstupu do řízení činí intervenient podáním, v němž uvede, v čem spočívá jeho právní zájem na úspěchu strany, k níž přistupuje; podání se doručí oběma stranám.

Věcný záměr blíže vymezuje postup, kterým intervenient vstupuje do zahájeného řízení. Ve sporu o přípustnost vedlejší intervence musí být intervenientovi dán prostor k tomu, aby svůj vstup obhájil. Návrh strany řízení na vyloučení intervenienta naopak nesmí sloužit tomu, aby intervenientovi bylo zamezeno v účasti na řízení; k tomu může dojít až právní mocí rozhodnutí soudu o nepřípustnosti vedlejší intervence.

Obsahově pak současná úprava postrádá rozlišování pravidelné (srov. § 17 rakouského ZPO) a výjimečné (srov. § 20 rakouského ZPO) vedlejší intervence. Stejně tak chybí bližší úprava institutu oznámení sporu (srov. § 21 rakouského ZPO). Věcný záměr v tomto směru úpravu doplňuje.

Žádný komentář