10. Nemá-li procesně nezpůsobilá fyzická osoba zákonného zástupce, ustanoví jí soud opatrovníka, je-li tu nebezpečí z prodlení. Tento opatrovník za stranu jedná, dokud do řízení nevstoupí její zákonný zástupce. Pokud neučiní jiná opatření, ustanoví soudce opatrovníka také straně, jejíž pobyt není znám nebo která se z jiného vážného důvodu nemůže účastnit na řízení.

Zastupování soudem ustanoveným opatrovníkem se týká především situace, kdy procesně nezpůsobilá fyzická osoba není zastoupena zákonným zástupcem. Je-li nebezpečí z prodlení, může soudce straně takového opatrovníka ustanovit. Věcný záměr nenásleduje úzké pojetí rakouského ZPO nebo vládního návrhu CŘS 1937, které nebezpečí z prodlení spojují s odpůrcem osoby procesně nezpůsobilé. Viz § 8 odst. 1 vládního návrhu: „Má-li být předsevzat procesní úkon proti osobě procesně nezpůsobilé, která nemá dosud zákonného zástupce, a bylo-li by s prodlením spojeno pro odpůrce této osoby nebezpečí, ustanoví jí k návrhu procesní soud opatrovníka, který za ni jedná, dokud nevstoupí do jednání její zákonný zástupce.“ Věcný záměr se přiklání k pojetí, které je obsaženo v současném § 29 odst. 1 OSŘ, jenž je formulován obecněji (nebezpečí z prodlení se může týkat obou stran) a nevyžaduje návrh odpůrce procesně nezpůsobilé strany. Nebezpečí z prodlení může někdy hrozit i straně, která není procesně způsobilá a nemá zástupce; proto je vhodnější přidržet se obecnější formulace (a krom toho je zřejmé, že v takovém případě nelze ani podmiňovat ustanovení opatrovníka návrhem procesně nezpůsobilé strany).

Ve druhém odstavci se uvádějí další případy ustanovení opatrovníka. Jde obsahově o totéž, co je v § 29 odst. 3 OSŘ, byť formulace je obecnější.

Ustanovení zástupce nemajetné straně bude upraveno v části věnované pomoci s náklady; viz hlava V první části (náklady řízení).

Žádný komentář