11. Procesní způsobilost dále mají právnické osoby a ti, kterým ji zákon přiznává.

Nový občanský zákoník přinesl odlišnou koncepci jednání právnické osoby. Zatímco podle předchozího civilního kodexu platilo, že právnická osoba měla způsobilost k právním úkonům a jednání statutárního orgánu bylo jejím přímým jednáním, podle nové koncepce právnická osoba sama žádnou vůli nemá; tuto vůli nahrazují členové jejich orgánů. Jednání za právnickou osobu má vždy povahu zastoupení; viz § 151 a § 161 a násl. OZ (pod rubrikou „Jednání za právnickou osobu“ začíná text § 161 OZ slovy: „Kdo právnickou osobu zastupuje…“). Z toho pak plyne, že nemá-li právnická osoba vlastní vůli a jedná-li vždy jenom prostřednictvím zástupce, pak nemůže být ani svéprávná; viz Melzer, F. in Melzer, F. – Tégl, P. a kol. Občanský zákoník (§ 1–117). Velký komentář. Svazek I. Praha : Leges, 2013, s. 256.

Změněná hmotněprávní koncepce jednání za právnickou osobu vyvolala spory, zda právnické osoby mají podle současné procesní úpravy, odvozující procesní způsobilost od svéprávnosti, procesní způsobilost či nikoliv. K tomu viz Dvořák, B. in Lavický, P. a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až § 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha : WK ČR, 2016, s. 101. Není úkolem věcného záměru nového civilního řádu soudního vyřešit tento spor; je však nutno zvážit, zda právnickým osobám procesní způsobilost v budoucí úpravě přiznat, či nikoliv.

Z praktických důvodů se jeví vhodnějším právnickým osobám procesní způsobilost přiznat; přednosti jsou zřejmé např. v oblasti doručování písemností soudu přímo právnické osobě. Procesní způsobilost však nemůže být dovozována z pravidla, podle nějž má procesní způsobilost každý, kdo může samostatně právně jednat ve všech záležitostech; právnická osoba takovou způsobilost nemá, neboť – jak vyplývá z již citovaných ustanovení – za ni jedná její zástupce. Proto je procesní způsobilost právnických osob upravena výslovným samostatným pravidlem.

Navržené pravidlo pamatuje také na speciální úpravy; např. § 10 odst. 3 daňového řádu přiznává správci daně nejen procesní subjektivitu, ale také procesní způsobilost.

4 komentáře
 1. Rád bych podotkul k významu sousloví „právnická osoba“ a také „fyzická osoba“. Správně je „právní osoba“ a „člověk“. Už je načase to napravit. 🙂

  1. Co to je „spravně“??? „Člověk“ omylem zbyl na několika místech OZ, jinak je to osoba fyzická – tradiční a zažitá terminologie, nikoli směšné naschvály. proč zrovna „právní“ a ne „právnická“ – to bych velmi ráda věděla.
   Přiznáním procesní způsobilosti rozum vítězí. Onen posun v poválečném právu byl dobře argumentován a návrat k právnickým osobám jakožto „blbým“, které musí být zastoupeny, nic dobrého nepřináší. Nevím, proč by zrovna to co je nebo mělo být v novém občanském zákoníkku mělo být „správné“. Podivné kritérium správnosti.

   2
   1
 2. Je smutné, jak vyplývá z komentářů shora, že občanský zákoník, ač pod vlajkou skoncování s terminologickou nečistotou, přispěl spíše k jejímu rozkolísání namísto k jejímu sjednocení a tragédie nejednosnoti používání termínů pokračuje.

Komentáře jsou uzavřeny.