119. Každá strana může až do konce ústního jednání navrhnout, aby právní vztah nebo právo, které se staly v řízení spornými a na jejichž existenci nebo neexistenci zcela nebo zčásti závisí rozhodnutí o žalobě, byly určeny v rozsudku, který bude o žalobě vynesen, nebo v rozsudku, který mu bude předcházet. Toto ustanovení se nepoužije, může-li se o předmětu nového návrhu jednat jen ve zvláštním řízení, výlučně předepsaném pro věci toho druhu, nebo vadí-li navrženému rozhodnutí předpisy o věcné příslušnosti soudu.

Věcný záměr počítá s navrácením institutu mezitímního určovacího rozsudku do civilního řádu soudního. Blíže k tomu viz bod 250. Pravidlo uvedené na tomto místě upravuje předpoklady, za nichž může žalobce nebo žalovaný mezitímní určovací návrh učinit.

Jeden komentář
  1. Mám obavy, aby to nebylo vykládáno jinak. Tady jde zřejmě o určení sporné (jinak předběžné) otázky v konečném rozhodnutí, nikoli tedy mezitímně (podle bodu 250). Napadá mě typický případ, kdy soud v řízení o rozvodu (byť chápu, že dnes podle jiného procesu) zkoumá příčiny rozvratu manželství a dospěje k závěru, že tou je zaviněná (čistě teoreticky lze uvažovat o jiné variantě) nevěra manželky navrhovatele. V rozsudku, jímž manželství rozvede by tedy měl k návrhu navrhovatele také zvlášť rozhodnut, že rozvrat zavinila jeho manželka (dnes to mají takto například upraveno v Bulharsku). Tohoto rozhodnutí by pak mohl využít v následném řízení o výživném (viz § 762 o.z.) a soud by v dalším řízení byl takovým výrokem vázán. Je ovšem dost dobře možné, že v jiných případech by se jednalo jen o akademické rozhodnutí bez valného významu pro navrhovatele (ten kupříkladu ani žádné řízení o výživném zahájit do tří let nemůže, resp. úspěšně jej skončit, protože jeho příjmy a majetek jsou několikanásobně větší, než u manželky a chce manželku jen takto dehonestovat). Soud by však přesto byl povinen o otázce rozhodnout a v tomto směru zbytečně provádět dokazování apod. Není dnešní úprava, týkající se potřeby naléhavého právního zájmu, vhodnější?

Komentáře jsou uzavřeny.