144. Při rozhodování soud přihlíží k obsahu písemných podání jen potud, pokud byl jejich obsah přednesen ústně. Je-li protistraně obsah písemného podání znám, postačí na něj odkázat.

4 komentáře
  1. Je povinností soudu a minimálním standardem při vedení řízení, aby byla podání jednotlivých stran zaslána protistraně a bylo jí umožněno se s nimi seznámit. Písemná podání by tedy měla být zohledněna vždy.

    Pokud ustanovení směřuje k neblahé praxi „zakládání“ písemných podání přímo na jednání nebo těsně před ním, lze jej na takové případy stanovením vhodných lhůt zúžit (např. jej uplatnit jen na podání doručená méně než týden před jednáním).

    1. Úprava zřejmě myslí na ty případy, kdy sice bylo písemné podání protistraně doručeno, ale ta se s ním neseznámila. To se stává poměrně často, protože pro soud je podstatné tzv. procesní, nikoli skutečné doručení. I když tedy má kupř. žalovaný žalobu procesně doručenou, ale poštovní zásilku (jejíž součástí byla) si nevyzvedl, měl by žalobce při jednání žalobu ústně prezentovat. Jinak totiž nemá žalovaný k čemu by se při jednání vyjadřoval. Nedokážu si pak představit, že by se soud měl spokojit s upozorněním, že si žalovaný měl žalobu na poště vyzvednout a o žalobě bez jeho relevantní obrany rozhodnout.
      Doporučuji ovšem úpravu doplnit tak, že podání není nutné ústně prezentovat také tehdy, pokud je známo soudu (nebylo-li tedy soudu předloženo těsně před jednáním či při něm), a to za současné nepřítomnosti žalovaného, anebo vždy tehdy, nebude-li přítomna veřejnost. Má-li totiž veřejnost kontrolovat výkon soudní moci a nemůže se zároveň seznámit se spisem, měly by být podstatné skutečnosti také prezentovány veřejně (není-li samozřejmě vyloučena).

  2. Z tohoto paragrafu plyne, že soud nebere v potaz předložené důkazy spolu se žalobním návrhem. To odporuje principu zkoumání materiální pravdy. O výsledku bude rozhodnuto během prvního jednání a protistraně nebude dán časový prostor k posouzení důkazů předložených při nařízeném jednání soudu ve věci žalobcem. Tedy jednání bude rychlé, ale výsledek bude pochybný.

Komentáře jsou uzavřeny.