146. Další průběh ústního jednání určuje soudce podle okolností věci.

Věcný záměr důsledně uplatňuje zásadu ústnosti. Oproti dosavadní úpravě výslovně stanoví, že soud přihlíží k obsahu písemných podání jen potud, pokud byl jejich obsah přednesen ústně (bod 144). Tím má být eliminován stav, kdy soud při rozhodování bere v úvahu skutečnosti, s nimiž neměl odpůrce strany možnost se seznámit a vyjádřit se k nim. Pravidlo však není na překážku tomu, aby strana na již učiněná a odpůrci známá podání pouze odkázala.

V souvislosti s přípravným rokem operuje úprava ústního jednání s tím, že soud na úvod ústního jednání stranám sdělí definitivní podobu plánu ústního jednání; ten se s ohledem na vývoj procesních stanovisek stran (a na změny ve skutkovém stavu) může lišit od plánu oznámeného na konci přípravného roku (viz bod 127). Plán má povahu usnesení o úpravě vedení řízení, a proto připouští možnost pružné změny.

Zdůrazněna je zásada arbitrárního pořádku (bod 146), která je v současné úpravě – především v důsledku nevhodně zvoleného způsobu koncentrace řízení (srov. § 118b odst. 1 OSŘ) – podstatně oslabena.

3 komentáře
  1. Jak dojemné. Soud bude brát v potaz jen listiny sice přiložené k žalobnímu návrhu, ale i ústně zopakované žalobcem při jednání soudu. Tedy s písemnými důkazy se strana žalovaná nemusela mít možnost seznámit, ale pokud je žalobce při jednání opět přečetl a může jít i o rozsáhlé dokumenty, tak pouze z čteného textu je žalovaný dostatečně informován o důkazech. Kde je však časový interval pro stranu žalovanou k prozkoumání těchto důkazů? Může jít o nevěrohodné důkazy a to nelze jejich přečtením odhalit.

    1. To z návrhu neplyne. Cílem je chránit odpůrce před listinami, s nimiž neměl možnost se seznámit dříve. Pokud byly listiny předložené již před jednáním, a druhá strana tak měla možnost se s nimi seznámit, pravidlo se neuplatní.

  2. Není jasný důvod, pro který by měl být plán jednání vyhlášen formou usnesení. Usnesení je druhem rozhodnutí a rozhodnutím přitom míníme akt, jímž orgán veřejné moci přímo zasahuje do poměrů adresáta rozhodnutí. Jak by organizační úprava jednání měla přímo zasahovat do poměrů stran není jasné.

Komentáře jsou uzavřeny.