148. Každá ze stran je povinna své skutkové přednesy a návrhy důkazů učinit včas tak, aby věc mohla být projednána a rozhodnuta co nejrychleji.

Smyslem povinnosti pravdivosti je, aby strany řízení včas, úplně a pravdivě uvedly veškeré skutečnosti rozhodné pro věc a aby k jejich prokázání včas navrhly důkazy. Rakouská nauka a praxe v této souvislosti hovoří o též povinnosti k řádnému vedení řízení (Prozessförderungspflicht). Navrhovanou úpravou se mj. vytváří prostor pro pravidlo následující (bod 150), jež se týká prekluze opožděných skutkových přednesů a návrhů důkazů. Porušení povinnosti pravdivosti však může vést též k rozhodnutí o separaci nákladů řízení či k dalším nepříznivým následkům, ať již v podobě uložení pořádkového trestu (srov. bod 151 týkající se advokáta), nebo dokonce ke vzniku povinnosti k náhradě škody. Věcný záměr se v tomto směru přimyká k rakouské úpravě (srov. § 178 ZPO), a to v bodu 148 i svou dikcí („co nejrychleji“, srov. § 178 odst. 2 rakouského ZPO).

Žádný komentář