15. Nedostatek procesní způsobilosti je napraven, pokud vedení sporu dodatečně výslovně nebo konkludentně schválila sama strana nebo její zákonný zástupce či opatrovník.

Nedostatek procesní způsobilosti může konvalidovat dodatečným schválením jednání procesně nezpůsobilé strany. Zákonný zástupce, opatrovník nebo sama strana poté, co nabyla procesní způsobilosti, může posoudit, zda procesní úkony poznamenané nedostatkem procesní způsobilosti jsou pro ni přijatelné, nebo zda jim nemají být přiznány účinky. Nebude-li procesní jednání dodatečně (výslovně či konkludentně) schváleno, je řízení v rozsahu, v němž je tímto nedostatkem stiženo, zmatečné.

Žádný komentář