155. Nelze-li výtce vyhovět při ústním jednání, je třeba ji uvést v protokolu. Nastala-li vada mimo ústní jednání, je nutno ji vytknout podáním nebo přednést při nejbližším ústním jednání dříve, než se strana dá do dalšího projednávání věci

Věcný záměr přebírá po vzoru § 192 vládního návrhu CŘS 1937 (srov. též § 196 rakouského ZPO) úpravu výtky procesních vad, která v současné úpravě chybí. Výtka týká se porušení těch procesních předpisů, jež nemají přímý vztah k meritu věci: např. porušení ustanovení o doručování, nesprávné poučení svědka apod. Nevyužije-li strana zaviněně svého práva vytýkat vadu, nemůže soud k vadě – nejde-li o vadu zmatečnostní – přihlížet ani v řízení o opravném prostředku. Opomenutím výtky tak dochází k její prekluzi. Z toho je patrné, že účelem ustanovení je jednak zvýšení odpovědnosti stran za průběh řízení, jednak snaha o rychlejší projednání věci.

Žádný komentář