166. Soudce strany zároveň vyzve, aby se vyjádřily k provedenému dokazování a ke skutkové a právní stránce věci a aby učinily závěrečné návrhy, včetně případného návrhu na vyslovení přípustnosti odvolání.

Úprava skončení jednání v podstatě odpovídá současné regulaci. V bodu 166 se s ohledem na logiku věci stanoví, že se strana před skončením ústního jednání vyjádří nejprve k dokazování a ke skutkové a právní stránce věci, a až následně učiní závěrečný návrh, resp. návrh na vyslovení přípustnosti odvolání.

K přípustnosti odvolání viz bod 306. Z vysvětlivek tam uvedených vyplývá, že o přípustnosti odvolání by pochopitelně soud prvního stupně rozhodoval jenom v případě, že bude přijata varianta č. 1, a nadto pouze tehdy, pokud by hodnota předmětu sporu byla nižší než určitá částka [bod 306 písm. b)]. V případě varianty 2 nepřipadá rozhodování o přípustnosti odvolání vůbec v úvahu, stejně jako u varianty 1 písm. a).

K zákazu novot v odvolacím řízení viz bod 311.

Žádný komentář