187. Je-li to nezbytné, může být o provedení důkazu dožádán jiný soud nebo předseda senátu může důkaz z pověření senátu provést mimo ústní jednání. Strany mají právo být přítomny u takto prováděného dokazování. Jeho výsledky je třeba vždy při jednání sdělit. Senát může vždy rozhodnout, aby provedené důkazy byly doplněny nebo před ním opakovány.

V zásadě se přejímá dosavadní § 122 odst. 2 a 3 OSŘ. K dokazování mimo jednání však nestačí, aby se jevilo účelným, ale nezbytným; to lépe vyhovuje zásadě přímosti.

Soudcem pověřeným provést dokazování mimo ústní jednání může být pouze předseda senátu (samo sebou se rozumí, že i bez pověření si tak může počínat samosoudce, např. při místním ohledání).

Vládní návrh CŘS 1937 obsahoval podobně jako rakouský ZPO četná kasuistická pravidla k dokazování soudcem z příkazu nebo dožádaným soudcem, a to nejen obecně v § 283 až § 288, ale také v souvislosti s jednotlivými důkazními prostředky (např. § 352 u znaleckého důkazu). Absence těchto pravidel v současném procesním právu nepůsobí žádné výraznější problémy, a proto lze usuzovat, že i do budoucna se bez nich civilní řád soudní obejde.

Žádný komentář