195. Skutečnost, pro kterou je v zákoně stanovena domněnka, jež připouští důkaz opaku, má soud za prokázanou, pokud v řízení nevyšel najevo opak.

Bezprostředně za ustanovení vyjadřující základní pravidlo dělení důkazního břemena je připojeno ustanovení o vyvratitelných zákonných skutkových domněnkách. Tato systematická souvislost je odůvodněna tím, že vyvratitelné zákonné domněnky jsou ve své podstatě zvláštními pravidly dělení důkazního břemena. Po obsahové stránce je navržené ustanovení převzato z § 133 OSŘ, na němž není zapotřebí něco měnit.

Ustanovení § 133a a § 133b OSŘ by však budoucí civilní řád soudní obsahovat neměl. Jedná se o kasuistická ustanovení, dopadající na konkrétní specifické situace; z tohoto důvodu se do civilního řádu soudního, který by měl obsahovat obecná pravidla pro sporné řízení, vůbec nehodí. První z nich lze přesunout do antidiskriminačního zákona č. 198/2009 Sb., druhou do zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví č. 221/2006 Sb.

Jeden komentář
  1. Nebylo by přesnější namísto slova „v zákoně“ použít obecnější slovo „v právním předpise“? Domněnky lze totiž najít mj. i v podzákonných právních předpisech (viz § 11 nařízení vlády č. 117/2016 Sb. nebo § 15 vyhlášky Ministerstva kultury č. 66/1988 Sb.).

Komentáře jsou uzavřeny.