200. Jak se rozeznávají soukromé a veřejné listiny, a jaké domněnky jsou s nimi spojeny, upravuje občanský zákoník.

Rozlišení soukromých a veřejných listin, jakož i úprava vyvratitelných domněnek s nimi spjatých, náleží tradičně civilním řádům soudním. Viz např. § 415 a násl. německého ZPO, § 292 a násl. rakouského ZPO, či § 293 a násl. vládního návrhu CŘS 1937. Občanský zákoník však v domnění, že upravuje význam soukromých a veřejných listin pro soukromoprávní styk, tato pravidla vtělil do § 565 a násl. OZ. Není jistě žádoucí, aby právní řád stejná pravidla obsahoval duplicitně, neboť už jenom z hlediska případných novelizací těchto ustanovení by takový úkol byl legislativně zbytečně obtížný; o možnosti rozdílných interpretačních závěrů ani nemluvě. Cestou je proto buď zrušení § 565 až § 568 OZ a jejich přesunutí do CŘS, kam podle jejich povahy správně patří, nebo odkaz na tato ustanovení. Věcný záměr volí druhé řešení, a to především s ohledem na snahu co nejméně narušovat stabilitu občanského zákoníku novelizacemi.

2 komentáře
  1. Jinak a lépe: „Rozeznávání soukromých a veřejných listin a určení k nim se vztahujících doměnek upravuje občanský zákoník.“ Původní věta má kromě chyb v interpunkci chybnou stavbu.

Komentáře jsou uzavřeny.