202. Má-li být tvrzení prokázáno listinou, strana určitě uvede nebo vyznačí rozhodné části listiny a listinu soudu předloží.

Povinnost strany vyznačit relevantní část listiny je inspirována současným zněním § 297 rakouského ZPO, jenž byl do této podoby novelizován zákonem č. 76/2002 BGBl. Protistraně a soudu se tak umožňuje snáze a rychleji posoudit relevanci předložené listiny. S tím není v rozporu další pravidlo, které zaručuje soudu i protistraně právo seznámit se s celým obsahem listiny; pokud by tomu tak nebylo, mohla by strana dovolávající se listiny účelově zatajovat její části, které jí nejsou ku prospěchu.

Žádný komentář