210. Svědek může odepřít výpověď zcela, nebo jenom o jednotlivých otázkách, jen tehdy, pokud by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým. Důvody odepření musí svědek uvést, a pokud by byly popírány, osvědčit je.

Vymezení práva odepřít svědeckou výpověď navazuje na současný právní stav. Rakouská úprava (§ 321 ZPO) nebo vládní návrh CŘS 1937 (§ 320) obsahovaly podstatně rozsáhlejší výčet skutkových podstat, které svědka opravňovaly k tomu, aby svědeckou výpověď odepřel. Např. takovým důvodem byl už jenom samotný fakt příbuzenství v řadě přímé, popř. to, že svědek byl s některou stranou ve vztahu příbuzenském, sourozeneckém nebo manželském. Je však nutno uvážit, že čím širší výjimky ze svědecké povinnosti civilní řád soudní obsahuje, tím více je ohroženo pravdivé a úplné objasnění skutkového stavu. Fakt, že mezi svědkem a některou ze stran je příbuzenský poměr, lze dostatečně zohlednit v rámci volného hodnocení důkazů.

Žádný komentář