212. Je-li svědectví odepřeno bez udání důvodu nebo setrvá-li svědek na odepření výpovědi, ačkoliv bylo uznáno za bezdůvodné, může být ke svědecké výpovědi donucován opakovaným ukládáním pořádkových trestů.

S omezením osobní svobody až na šest neděl (viz § 325 CŘS) se již ve věcném záměru nepočítá. Možnost opakovaného ukládání pořádkových trestů (viz bod 64) bude zpravidla dostatečnou sankcí pro vynucení bezdůvodně odepřené svědecké výpovědi.

Žádný komentář