217. Na počátku výslechu je třeba zjistit totožnost svědka a okolnosti, které mají vliv na jeho věrohodnost, zejména jeho vztahy ke stranám. Při výslechu o věci samé vyslýchající soudce vyzve svědka, aby souvisle vypravoval, co ví o věci, o níž je vyslýchán, a vhodnými otázkami působí k tomu, aby výpověď byla úplná, jasná a bez rozporu, a aby svědek uvedl, odkud ví to, co uvádí. Koná-li se výslech před senátem, mohou klást dotazy také ostatní členové senátu. Vždy mohou se souhlasem předsedy senátu klást dotazy také strany, vedlejší intervenienti, případně znalci.

Žádný komentář