222. Je-li strana zastoupena zákonným zástupcem, ponechává se na uvážení soudu, zda nařídí výslech tohoto zástupce, strany, je-li způsobilá vypovídat, nebo jich obou. Ve sporech, v nichž vystupuje insolvenční správce, může soud nařídit výslech správce, dlužníka, nebo jich obou. Ve sporech, v nichž vystupuje právnická osoba, se při důkazu výslechem stran považují za stranu fyzické osoby, které jsou v době výslechu členy statutárního orgánu, případně fyzické osoby, které byly právnickou osobou coby členem statutárního orgánu určeny k tomu, aby za ni funkci člena statutárního orgánu vykonávaly. Může-li být z důvodů uvedených v předchozích odstavcích, nebo proto, že na některé straně vystupují společníci ve sporu, vyslechnuto několik osob, rozhodne soud, zda mají být jako strana vyslechnuty všechny tyto osoby, nebo jenom některé z nich.

Toto ustanovení reaguje na některé situace, při nichž může být sporné, koho pro účely důkazu považovat za stranu. Přebírá se jím mj. také obsah § 126 odst. 4 OSŘ. Ustanovení § 126a OSŘ si převzetí nezasluhuje, neboť interpretačně lze bez jakýchkoliv pochybností dovodit, že ten, kdo byl členem statutárního orgánu v rozhodné době, ale v momentě výslechu už jím není, bude vypovídat jako svědek, a ne jako strana. Krom toho vypuštěním podmínky souhlasu strany se svým výslechem tato otázka již nemá takového významu jako podle občanského soudního řádu.

Žádný komentář