234. Je-li posudek nedostatečný nebo rozcházejí-li se znalci ve svých závěrech, je nutno znalce vždy vyslechnout a pokusit se dotazováním o odstranění nedostatků nebo rozporů. Soud může v takovém případě rovněž nařídit, aby byl znalecký posudek doplněn nebo přepracován, popřípadě i za přibrání jiného znalce. Kdyby to nevedlo k výsledku, soud nechá znalecký posudek přezkoumat jiným znalcem.

Neposkytuje-li znalecký posudek přesvědčivou odpověď na odbornou otázku, je nutno se nejprve pokusit o nápravu této situace výslechem znalce či znalců, v rámci nějž bude jak soud, tak i strany klást znalci dotazy. Je-li již z písemného posudku zřejmé, že je nedostatečný (např. neodpovídá na všechny dotazy zadání nebo nebere v úvahu všechny relevantní skutečnosti), může soud uložit jeho přepracování nebo doplnění. Může se rovněž ukázat, že ke komplexnímu posouzení odborné otázky bude nutno přibrat znalce dalšího. Teprve pokud by takový postup nevedl k výsledku, lze nechat zpracovat revizní posudek.

Žádný komentář