243. V návrhu na zajištění důkazu musí být uvedeny skutečnosti, o nichž má být důkaz veden, jakož i důkazní prostředek a okolnosti odůvodňující zajištění důkazu. V návrhu musí být označena protistrana, ledaže z okolností uvedených navrhovatelem vychází najevo, že není s to, aby protistranu označil.

Vymezuje se nezbytný obsah návrhu na zajištění důkazu. Poslední věta má předejít tomu, aby bylo zmařeno zajištění důkazu jenom proto, že není v možnostech navrhovatele označit odpůrce, např. z toho důvodu, že navrhovatelova věc byla poškozena neznámou osobou (a o stavu této věci je třeba provést důkaz ohledáním). Připuštění řízení o zajištění důkazu bez protistrany je odůvodňováno tím, že na rozdíl od sporného řízení v rámci řízení o zajištění důkazu není uplatňován žádný nárok. S ohledem na principy spravedlivého procesu bude v těchto výjimečných situacích nezbytné vždy neznámému odpůrci ustanovit opatrovníka. To ale plyne z dalšího ustanovení.

Žádný komentář