244. Soud rozhodne o návrhu usnesením bez ústního jednání. Není-li nebezpečí z prodlení, vyslechne před rozhodnutím protistranu. Navrhovateli může soud před rozhodnutím uložit, aby osvědčil okolnosti, pro něž je zapotřebí zajistit důkaz. V usnesení vyhovujícím návrhu uvede soud skutečnosti, o nichž má být důkaz vykonán, a způsob, jakým bude dokazování provedeno, včetně případného označení osob, které mají být vyslýchány jako svědci nebo strany, nebo ustanoveny znalcem, či věcí nebo listin, jimiž má být proveden důkaz. Soud opatří vše, co je k provedení takového důkazu zapotřebí. Je-li přípustné, aby návrh směřoval proti neznámé straně, ustanoví jí soud opatrovníka. Proti usnesení vyhovujícímu návrhu není stížnost přípustná.

Navržená pravidla určují postup soudu při rozhodování o návrhu, jakož i obsah rozhodnutí v případě, že soud návrhu vyhoví. Současná úprava o těchto otázkách zcela mlčí, což nelze považovat za dostačující.

Žádný komentář