251. Rozhodl-li soud mezitímním rozsudkem nebo mezitímním určovacím rozsudkem, pokračuje v řízení teprve poté, co tento nabude právní moci.

Bylo-li rozhodnuto mezitímním rozsudkem o základu věci, nelze v řízení pokračovat do doby, než bude rozhodnuto o opravném prostředku proti němu podanému, resp. do doby, než rozsudek nabude právní moci. Je tomu tak z důvodu hospodárnosti řízení, neboť případné rozhodnutí opravné instance, které by vyústilo v závěr o neopodstatněnosti základu věci, by učinilo veškeré projednávání výše nároku zbytečným. Obdobně se pravidlo uplatní při rozhodování mezitímním určovacím rozsudkem.

Žádný komentář