256. Soud rozhodne rozsudkem pro zmeškání podle bodu 255 také tehdy, zmešká-li strana řízení přípravný rok a protistrana vydání rozsudku pro zmeškání navrhne. Nekonal-li se výjimečně přípravný rok, platí to obdobně pro zmeškání prvního ústního jednání.

Úprava rozsudku pro zmeškání dopadá i na situace, kdy se některá ze stran nedostaví k přípravnému roku a protistrana vydání rozsudku pro zmeškání navrhne. Tímto pravidlem se odstraňuje deficit patrný v současné úpravě, která v případě zmeškání přípravného jednání žalobcem finguje zpětvzetí žaloby z jeho strany (srov. § 114c odst. 7 OSŘ), a navíc ani neumožňuje rozhodnout rozsudkem pro zmeškání žalobce. Výrazně se navrhovanou úpravou posiluje i postavení žalovaného, v jehož případě se při nedostavení se k přípravnému roku v současnosti finguje dokonce uznání procesního nároku (§ 114c odst. 6 OSŘ). Zmeškala-li strana přípravný rok z omluvitelných důvodů, postupuje se podle ustanovení o navrácení v předešlý stav (srov. bod 53).

I zde však platí, že nebude možné rozsudek pro zmeškání vydat, jestliže by to odporovalo obsahu spisu (viz bod 255).

Na druhé straně vydání rozsudku pro zmeškání nebrání skutečnost, že strana, která zmeškala přípravný rok, předtím podala žalobu, resp. včasnou žalobní odpověď. Vychází se totiž z toho, že k tomu, aby se strana do sporu pustila (tzv. Streiteinlassung), je třeba nejen písemného procesního úkonu (žaloby, vyjádření k žalobě), ale též účasti u soudu (obvykle na přípravném roku).

Žádný komentář