268. Písemné vyhotovení rozsudku má po úvodních slovech „Jménem republiky“ obsahovat: a) označení soudu, jména a příjmení soudců a přísedících, kteří se účastnili vyhlášení rozsudku; b) označení stran a jejich zástupců; c) označení projednávané věci; d) výrok; e) odůvodnění; f) poučení o opravném prostředku; g) den a místo vyhlášení.

Žádný komentář