276. Nestanoví-li zákon jinak, je výrok pravomocného rozsudku závazný jen pro strany řízení a pro ty, kdo se po zahájení sporu stali jejich právními nástupci.

Úprava subjektivních mezí (materiální) právní moci zachovává současný stav s tím, že po vzoru německé regulace (§ 325 odst. 1 ZPO) výslovně stanoví, že závaznost pravomocného rozsudku se vztahuje i na právní nástupce stran po zahájení sporu (tj. po doručení žaloby žalovanému; viz bod 115).

Výjimkou z navrhovaného pravidla je např. § 27 ZŘS.

Žádný komentář