286. Jde-li o opravu výroku rozsudku, může soud na návrh dotčené strany odložit vykonatelnost rozsudku do doby, než této straně uplyne lhůta k podání řádného opravného prostředku proti opravenému rozsudku.

Věcný záměr vychází z platné úpravy opravy rozsudku; dílčí změna se týká pouze počátku běhu lhůty k podání řádného opravného prostředku (srov. § 204 odst. 1 OSŘ); rozhodný je den doručení opravného usnesení. Důvodem změny je opět zvýšení právní jistoty.

Žádný komentář