29. Advokátu lze udělit pouze procesní plnou moc; jiným osobám lze udělit také plnou moc jenom pro jednotlivé procesní úkony.

Kdo krom advokáta může být zmocněncem (notář, obecný zmocněnec atd.), vymezí podrobně budoucí právní úprava. Věcný záměr pouze zdůrazňuje, že stejně jako za dosavadní úpravy může být advokátu udělena pouze procesní plná moc. Její obsah, účinky a omezení budou v paragrafovém znění podrobně upraveny, stejně jako zkoumání a následky nedostatku plné moci nebo nedostatku průkazu zmocnění.

3 komentáře
  1. Chybí zde provázanost se zákonem o advokacii ve vztahu k zastupování advokáta advokátním koncipientem dle ust. § 26 odst. 2 ZA, kdy i nadále zůstává otevřené, zda advokátní koncipient na základě substituční plné moci „zastupuje“ pouze a výhradně vždy pro jednotlivý úkon nebo zda je možno, aby byla taková substituční plná moc udělena pro zastupování v celém řízení.

  2. Chybí regulace týkající se opakovaného zastupování obecným zmocněncem, resp. obdoba ust. § 27 odst. 2 o.s.ř. ve vztahu k vystupování v pozici zmocněnce v různých věcech opětovně. Zaměřily-li se nyní právní úpravy na regulaci a sankciování pokoutnictví, pak by měl k tomuto rovněž přispívat v rámci své činnosti soud a to minimálně tím, že nepřipustí zastoupení takovou osobou.

  3. Je třeba pečlivě rozlišovat mezi opakovaným bezplatným zastupováním obecným zmocněncem v konkrétní specifické oblasti, kde je důležitější detailní znalost jiné disciplíny (např. technické, oborové, realitní trh) a pouze úzká znalost speciálního práva, a obecným zmocněncem, který v řízení nadělá větší škody než užitek. Proto by rozhodování o připuštění či nepřipuštění zmocněnce mělo být nadále na rozhodnutí soudu, s důrazem na nezpůsobilost, a nikoliv opakovanost zastupování. I když lze chápat snahy ČAKu a MSp eliminovat pokoutníky, nelze toto činit direktivně a plošně, ale přesvědčením klientů o kvalitě služeb advokátů i ve specifických oblastech. Navíc postih výdělečného vinklaření je již vtělen do zákona o advokacii a rovněž do pravidel podnikání, tedy je dostatečně čerstvě regulován. Z hlediska svobody občanů se jeví jako silnější právo občana zvolit si toho, kdo jej bude zastupovat v právní věci, nad ochranou stavu advokátů. Spíše jsem toho názoru, že by okruh osob, kteří mohou zastupovat v jednání u soudu, měl být rozšířen i na zapsané mediátory, neboť předním úkolem soudní pře je dovést strany ke smíru. A kdo někdy dělal mediaci sporu, tak mi dá za pravdu, že není těžší dosáhnout na mediaci dohody, než když jsou strany před mediací instruovány advokáty.

Komentáře jsou uzavřeny.