294. Usnesení doručí soud stranám, je-li proti němu opravný prostředek nebo jiný prostředek nápravy nebo je-li to třeba pro vedení řízení anebo jde-li o usnesení, kterým se stranám ukládá nějaká povinnost.

Věcný záměr přejímá pravidla obsažená v § 168 OSŘ, která v praxi nepůsobí problémy a nevyvolávají ani ústavněprávní pochybnosti.

Žádný komentář