30. Procesní plná moc opravňuje k zastupování v řízení před soudem prvního stupně, v řízení o opravných prostředcích, jakož i v řízení o žalobě pro zmatečnost a na obnovu řízení.

V zájmu zamezení pochybností se stanoví, že plná moc, kterou strana zmocněnci udělila, opravňuje zmocněnce k zastupování i v řízení o všech opravných prostředcích (v řízení o odvolání, dovolání a stížnosti), jakož i v řízeních o žalobě na obnovu a pro zmatečnost. Tato dvě naposled uvedená řízení sice nepředstavují řízení o opravných prostředcích a zpravidla budou uplatňována až po právní moci rozhodnutí, přesto však i u nich lze předpokládat, že strana bude mít zájem na tom, aby byla zastoupena týmž zástupcem, jako v původním řízení. Nic pochopitelně straně nebrání v odvolání plné moci.

Jeden komentář
  1. Opětovně dochází k obrácení o 180 stupňů. Např. dle s.ř.s. Nejvyšší správní soud vždy vyžaduje speciální plnou moc pro kasační řízení, nicméně dle CŘZ bude procesní plná moc univerzální na všechno, tedy co procesní předpis, to jiná úprava. Navíc dle uvedeného návrhu nyní bude advokát nucen podat i případný mimořádný opravný prostředek i v případě, že klient nekomunikuje a dle názoru advokáta je dovolání (atd.) klientovi prospěšné. V případě, že z takové mimořádného opravného prostředku vzniknou klientovi náklady, pak se bude opakovat situace obdobná nyní u odvolání, tedy situace, kdy klient bude tvrdit, že s podáním by nesouhlasil a náklady tak vznikly „svévolným“ postupem advokáta. Rozšíření procesní plné moci i na mimořádné opravné prostředky je tak velmi nežádoucí, naopak by pro takové případy bylo vhodné požadovat speciální plnou moc, obdobně jako nyní v rámci správního soudnictví.

Komentáře jsou uzavřeny.