313. Odvolání musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat: a) označení rozsudku, proti němuž odvolání směřuje; b) určité prohlášení, v jakém rozsahu se rozsudek napadá, určité stručné označení, proč se tak činí (odvolací důvody) a prohlášení, zda se navrhuje zrušení nebo změna rozsudku a jaká (odvolací návrh); c) skutkové okolnosti a důkazní návrhy, kterými má být prokázána pravdivost odvolacích důvodů.

V navrženém pravidlu se upravují některé náležitosti odvolání. Uvedení rozsahu, důvodů a návrhu slouží k vymezení předmětu odvolacího řízení, jímž je odvolací soud vázán a v němž se může jeho přezkum pohybovat. Na rozdíl od současného § 205 odst. 2 OSŘ se nepovažuje za nutné všechny důvody odvolání výslovně vypočítávat. Vzhledem k tomu, že stejně pokrývají veškeré myslitelné situace, ve skutečnosti vlastně žádný význam taková úprava nemá. Navíc fakt, že se úprava odvolacích důvodů neshoduje s důvody pro změnu a zrušení prvostupňového rozhodnutí, působí spíše matoucím, a nikoliv návodným dojmem. Postačí výslovně upravit, čím se má odvolací soud zabývat z úřední povinnosti, tj. zmatečnosti, popř. za jakých podmínek lze určité vady v odvolání uplatnit. K tomu viz dále zejm. poznámky za bodem 326.

Odvolání v navrhovaném pojetí nepřestavuje návrh na opětovné projednání téže věci, který by z odvolací instance činil v podstatě druhý první stupeň. Odvolání je z tohoto pohledu koncipováno jako návrh na přezkum správnosti prvostupňového rozhodnutí, a z procesně ekonomických důvodů je omezeno např. zákazem novot, nemožností uplatnit vady řízení, které nebyly vytknuty atd. Přesto však v porovnání s ostatními opravnými prostředky zůstává odvolání nástrojem, jehož důvody jsou koncipovány nejrozsáhleji. Odvolacím důvodem mohou být všechny vady, které lze obecně vytýkat opravnými prostředky, tj. zmatečnostní důvody, jiné podstatné vady řízení, nesprávné skutkové zjištění a nesprávné právní posouzení. V odvolacím řízení se tedy přezkoumávají jak skutkové otázky, tak i právní otázky, jakož i řízení, které rozsudku soudu prvního stupně přecházelo.

Žádný komentář