34. Podání lze učinit v listinné nebo v elektronické podobě, nebo telefaxem.

9 komentáře
 1. Telefax se stává v dnešní době archaismem. Naopak celá úprava „podání“ nepřihlíží k elektronizaci, např. K podání velkého množství návrhů jen datovým souborem.

 2. Navrhuji, aby zákon počítal do budoucna i s možností podání prostřednictvím webového formuláře. (Abychom se vyhnuli situaci, která dnes existuje na ČOI, která sice toto podání umožňuje, ale následně je třeba formulář vytisknout a poslat doporučeně.)

  1. Pokud by webový formulář umožňoval identifikaci podávající osoby (datovou schránkou, uznaným kvalifikovaným certifikátem apod.) a byl-li by realizován prostřednictvím zabezpečeného přenosu informací, pak by i podání prostřednictvím webového formuláře bylo možné.

   „Běžný“ webový formulář negarantuje identitu podávající osoby, tedy že toto podání uskutečnila osoby uvedená ve formuláři a bylo by nutné jako dnes u telefaxu jej nahradit písemným podáním opatřeným vlastnoručním podpisem a proto „běžný“ webový formulář může sloužit jen k tomu, že se oznámí úmysl učinit podání, ale musí být nahrazeno písemným podáním opatřeným vlastnoručním podpisem.

   1
   1
   1. Když to dovedu do důsledku, ani vlastnoruční podpis negarantuje identitu podávající osoby. Pokud někdo podá žalobu Vaším jménem, soud nemá k dispozici podpisový vzor, který by pravost podpisu ověřil. Moderní technologie naopak dávají řadu možností, jak identitu ověřit on-line, stejně jako je možné nastavit řadu nástrojů, které podvodům zabrání.

    3
    1
 3. Telefax i v současné právní úpravě musí být do 3 dnů nahrazen písemným podáním, takže v době datových schránek, uznaných kvalifikovaných certifikátů, občanských průkazů s „podpisem“ apod. je telefax již překonanou minulostí, kterou navíc již není skoro nikdo vybaven, popř. současně má povinně ze zákona datovou schránku – orgány státu, advokáti, notáři, insolvenční správci, likvidátoři, atd.

 4. Zcela se přehlíží nutnost elektronizace podání, resp. stávající systém datových schránek. V případě, kdy je účastník řízení osobou s povinně zřizovanou datovou schránkou, nebo je zastoupen takovou osobou, pak by mělo být podání datovou schránku preferováno, umožňuje-li to povaha podání.

 5. Ve fázi tezí věcného záměru jde zejména o „právní“ stránku věci. Ministerstvo pochopitelně počítá s posílením moderních technologií, vč. zachování stávajících osvědčených technických řešení.

  V tuto chvíli se však návrh snaží být spíše obecný a „nadčasový“. Moderní technologie se vyvíjí každým dnem, technické záležitosti budou proto z praktických důvodů řešeny v dalších fázích legislativního postupu.

  Nad rámec uvádíme, že k modernizaci justice slouží mj. projekt eJustice, který do roku 2020 počítá s posílením využívání informačních a komunikačních technologií a informačních systémů v justici s cílem podpořit spravedlivé, zákonné a rychlé rozhodování organizací justice a jejich efektivní, hospodárné a transparentní fungování.

  1. Jak už jsem psal jinde, právní předpis by měl počítat s technickými řešeními a vycházet z nich, nikoliv naopak. Pokud je budeme při přípravě právního předpisu ignorovat, může se snadno stát, že v dalších fázích legislativního postupu je nebude možné řešit, prostě z toho důvodu, že to zákon neumožní.

   Projekt eJustice se musí pohybovat v právním rámci, který je nastaven, a neumožní tedy nic více, než zefektivnění toho, co již existuje. Technika v justici má ale mnohem širší možnosti a místo „vylepšování“ existujících procesů a nástrojů je může učinit zcela nepotřebnými a nahradit je kvalitativně zcela něčím jiným. Ovšem to pouze v situaci, pokud už s tím zákon předpokládá.

   Příklad: Velká Británie v současné době uvažuje o zřízení plně on-line soudu. To není „modernizace“ soudů stávajících, ale kvalitativně zcela nový prvek, který má vlastní pravidla o věcné a místní příslušnosti. Zavedení takového prvku nelze odložit na pozdější fázi procesu, protože s ním je nutné počítat při formulaci pravidel o příslušnosti, je nutné s ohledem na něj upravit pravidla o dokazování, o nezbytnosti ústním jednání atd. Nehledě na nezbytné změny v zákoně o soudech a soudcích a dalších navazujících předpisech.

  2. Věci by nepochybně prospěla elektronizace spisu a jeho dostupnost z jednoho úložiště stranám, znalcům i soudům všech stupňů. To by byl obrovský příspěvek k efektivnosti procesu

Komentáře jsou uzavřeny.