36. Každé podání musí obsahovat a) označení soudu, jemuž je určeno; b) označení stran jménem, příjmením, bydlištěm (názvem a sídlem právnické osoby) a jejich postavením ve sporu, označení zástupců, c) označení předmětu sporu; d) označení a počet příloh; e) návrh (co se požaduje) nebo sdělení; f) podpis podatele nebo jeho zástupce nebo zmocněnce; v advokátském sporu podpis advokátův; g) datum podání.

10 komentáře
 1. Bylo by příjemné, pokud by si (možná v návaznosti na toto ustanovení) i samotní soudci uvědomovali, že označení soudu, je podstatnou náležitostí i dokumentů, které naopak soud zasílá stranám. Předvolání na jednání, které se koná u „podepsaného soudu“ s tím, že žádný soud v předvolání není podepsán ani uveden mi bývá doručeno velmi často a nevím, jestli se mám smát, nebo brečet.
  2  0
 2. (i) Podpis podatele – opět nedořešená záležitost s elektronickým podpisem, resp.i s podáním přes datovou schránku bez připojení podpisu.
  (ii) Datum podání – velmi nesmyslné. Zcela zaběhnutá zvyklost je datum připojení podpisu, kdy datum podání vyplývá z podacího razítka soudu, resp. z dodejky. V případě trvání na uvedení data podání by tak každé podání muselo být podepisováno v den podání, což v případě doručování poštou znamená věštění data z křišťálové koule.
  0  0
 3. označení účastníka by mělo být určité. tedy tak, aby šel jednoznačně individualizovat. když budou dva Josefové Novákové na jedné adrese tak je označení jménem a adresou málo. Naopak když budu žalovat ČEZ a.s tak je požadavek na sídlo zjevně nadbytečný.
  Datum podání je dvojsmysl – jde o datum kdy bylo podání vypracováno nebo datum kdy bylo podáno? Dnes můžu vypracovat (zavčasu) a zítra sekretářka pošle (pozdě). ovšem dle zákona budu tvrdit, že jsem ve lhůtě, neboť zákon stanoví jako datum podání co uvedu.
  0  2
 4. Osobně vidím problém v tom, že pokud označím účastníka (obvykle ženu) jménem, příjmením a rodným číslem, pokládám to za dostatečné, zejména na nezaměnitelný identifikátor rodného čísla. Ale pokud se v mezidobí provdá a změní příjmení, vyzve mě soud k opravě označení účastníka, aniž by současně uvedl, v čem je ona chyba. A věřitel, který v naprosté většině případů nemá přístup do CEO, či jiné obdobné databáze, má opravovat něco, o čem nemá žádnou informaci, ačkoli účastníka označil asi nejlépe, jak to jen udělat mohl. V tomto směru si myslím, že by soudy buď měly přihlédnout automaticky k jednoznačnějšímu identifikátoru, nebo současně s výzvou oznamit účastníku, jaký konkrétní rozdíl byl zjištěn.
  0  0
 5. Identifikace stran by skutečně měla obsahovat jednoznačný identifikátor, jímž je IČ nebo RČ, pokud lze na podateli spravedlivě požadovat, aby jej znal. Tento nedostatek vede běžně k problémům například při posouzení procesního doručení.
  Náležitostí podání by měla být také plná moc, je-li podatel na jejím základě procesně zastoupen. Průkaz plné moci není důkazem a podání na plnou moc ani nemusí odkazovat (viz bod 37.). V této souvislosti by také v bodě 42. měl být řešen postup odstranění vady podání, spočívající právě v nedoložení plné moci, či zmocnění. Například zda bude k odstranění vyzván ten, kdo podání skutečně podepsal, nebo kdo je jako strana označen a kdo bude povinným k odstranění vady, pokud podání nebude vůbec podepsáno a bude avizováno procesní zastoupení.
  0  0

Napsat komentář