4. Řízení lze zahájit jen na návrh. Soud je vázán předmětem řízení, který vymezily strany. Strany mohou řízením a jeho předmětem nakládat.

Ustanovení vyjadřuje různé aspekty dispoziční zásady, která je pro civilní sporný proces typická. Zahájení řízení, vymezení jeho předmětu a jeho skončení mají v rukou strany. Soud nemůže řízení nikdy zahájit z úřední povinnosti a nemůže ani rozhodovat o něčem jiném, než mu vymezily strany. Strany mohou rovněž svými dispozičními úkony přivodit skončení řízení, např. zpětvzetím žaloby či smírem. Okolnost, že podle některých ustanovení občanského zákoníku není soud výjimečně návrhem vázán, není nutno výslovně vyjadřovat, neboť ustanovení zákona, která takové pravidlo obsahují, jsou v poměru speciality k navrženému ustanovení.

Projevem vázanosti soudu návrhem je i to, že soud nesmí přisoudit něco jiného nebo více, než bylo požadováno. Tento důsledek dispoziční zásady je upraven v souvislosti s obsahem rozsudku (bod 260).

4 komentáře
  1. Obdržela jsem usnesení OS s tím, že řízení lze zahájit bez návrhu. Jak se dozvím, kdo jej inicioval – náhledem do spisu ? Nebo ani tam nebude žádný návrh, žádný podnět, autor pro zahájení řízení ? V usnesení není ani slovo o osobě, organizaci, soudu, SZ …., kdo dal pokyn k zahájení řízení.

Komentáře jsou uzavřeny.