416. Obsahem předběžného opatření může být zejména povinnost odpůrce: a) něco vykonat, něčeho se zdržet nebo něco snášet; b) nenakládat s věcí; c) složit věc do soudní úschovy; d) platit navrhovateli v nezbytné míře výživné; e) poskytnout navrhovateli alespoň část pracovní odměny, jde-li o trvání pracovního poměru a navrhovatel ze závažných důvodů nepobírá pracovní odměnu. Třetí osobě lze povinnost uložit, je-li to nutné pro splnění povinnosti uložené odpůrci a lze-li to na ní spravedlivě žádat

Obsah předběžného opatření (prostředky zajištění nebo zatímní úpravy) se stanoví demonstrativním výčtem shodným s dosavadní úpravou [§ 76 odst. 1 písm. a) až e) OSŘ]. Přebírá se i možnost uložit povinnost třetí osobě, avšak doplňuje se omezením, které se zatím dovozovalo výkladem (srov. Drápal, L. – Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. Komentář. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 442). Uložení povinnosti osobě, která na sporu není účastna, musí být výjimečné.

Protože civilní řád soudní má být obecným předpisem, neobsahuje věcný záměr zvláštní úpravu předběžných opatření ve věcech „domácího násilí“; ta je obsažena již v zákoně o zvláštních řízeních soudních (§ 400 an.). Tam je pojata jako obecná, uplatnitelná ve vztahu k jakémukoli řízení ve věci samé, ba dokonce na řízení ve věci samé nezávislá (srov. zejména § 405 odst. 2 ZŘS).

Jeden komentář
  1. Je nezbytné doplnit bod: cc před d) takto: umožnit péči a styk rodiče s dítětem v co nejširším rozsahu.

    Jde o klíčový bod opatrovnického souzení, kdy zatímní úpravy péče a styku ignorují nález I. ÚS 618/05, kde je definován účel předběžné úpravy péče a styku jako umožnění co nejširšího styku, přitom obecné soudy pravidelně odůvodňují minimalistický rozsah styku nezákonným a zcela převráceným odůvodňováním, že účelem je zajistit pouze nezbytnou ochranu práva na styk.

    Je třeba řešit vyloučení možnosti předávání dětí do péče jednoho rodiče pomocí CŘS, jak je dnes běžné dle o.s.ř., neboť tím se ochrana vzájemného práva rodiče a dítěte na rodičovskou výchovu a péči změnou o.s.ř. v roce 2014 snížila před rok 2008. Do roku 2013 zde byla alespoň lhůta pro vyřízení odvolání (vložená do § 218b o.s.ř. v roce 2008), ta změnou vymizela a ochrana dětí se snížila. To by ale mělo být upraveno v z.ř.s., kde by mělo být explicitně uvedeno, že předat dítě do péče pouze jednoho rodiče nebo jiné osoby či instituce lze výhradně po splnění podmínek § 924 o.z. a za procesního postupu dle § 452 z.ř.s. a násl. Toto je mor opatrovnických řízení, kdy jsou děti bezdůvodně zbavovány jednoho rodiče předběžným opatřením bez dokazování a je tím mařen účel řízení.

Komentáře jsou uzavřeny.