42. Soud usnesením vyzve podatele k opravě vad nebo k doplnění podání a stanoví k tomu lhůtu. Provede-li strana opravu nebo doplnění ve lhůtě, zůstávají účinky podání zachovány. Nebude-li ve lhůtě opraveno nebo doplněno podání, kterým se zahajuje řízení, a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání odmítne; k ostatním podáním soud nepřihlíží. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Po věcné stránce se stejně jako dosud reguluje odstraňování vad podání. Výslovně se doplňuje pravidlo o zachování účinků podání, jež současná úprava postrádá.

3 komentáře
  1. Pokud soud nebude jednat s občanem přímo, tak se občan vůbec od soudu nedozví, že jeho spor o právo byl odmítnut, přičemž občanu bude odepřen přístup k soudu (bude-li např. zastoupen pozitivistickým advokátem nebo advokátem jednajícím ve vlastní prospěch či v prospěch třetí osoby, což občan nemůže nijak zjistit).

    1. I tam, kde bude případně zavedeno povinné zastoupení advokátem, bude mít občan samozřejmě nezadatelné právo být jednání přítomen a být na něm slyšen – takové právo je součástí ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces. Tato obava je tedy naštěstí lichá.

  2. Měl by být stanoven méně formální postup například v případech, kdy podatel činí opakovaně obsahově identická podání, o nichž již bylo rozhodnuto odmítnutím, nebo zastavením řízení pro nepravomoc soudu.
    Vůbec by bylo vhodné upravit podrobněji postup při vyřizování návrhů nikoli ve věci samé. Tj. zda se například použijí ustanovení o rozhodnutí ve věci přiměřeně. Kupříkladu opakované stejné návrhy na přerušení řízení či předběžnou úpravu poměrů – zastavit řízení o nich, nebo je stále opakovaně zamítat?

Komentáře jsou uzavřeny.