44. Do běhu lhůty určené podle dnů se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se odvozují od svého konce tak, že končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Konec lhůty může být označen také udáním určitého kalendářního dne. Lhůta určená podle hodin se počítá od prvé celé hodiny následující po skutečnosti zakládající její počátek. Soudcovská lhůta počíná běžet, neurčí-li soud jinak, doručením usnesení straně, jíž byla stanovena. Není-li třeba usnesení doručovat, počíná lhůta běžet jeho vyhlášením. Jinak platí o počítání soudcovských lhůt to, co pro lhůty zákonné. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno tomu, kdo má povinnost je doručit.

Počítání lhůt je upraveno tradičním způsobem, s výjimkou počítání lhůt určených podle hodin. Hodiny se počítají jednotlivě za sebou, stanoven je pouze počátek běhu, jako u počítání podle dnů. Na rozdíl od dosavadní úpravy se navrhuje stanovit též podpůrné pravidlo pro počítání soudcovských lhůt pro případ, že soud počátek nebo konec takové lhůty nestanoví výslovně v usnesení.

Žádný komentář