49. Stranám se doručuje předvolání k roku spolu se stejnopisem podání, je-li toho třeba. Ústní stanovení roku nevyžaduje předvolání stran, byly-li přítomny. Doručovat předvolání je třeba včas tak, aby strany měly dostatek času na přípravu. V advokátském sporu musí být strana, která dosud není zastoupena advokátem, již v předvolání k prvnímu roku vyzvána k tomu, aby se jím nechala zastoupit, a poučena o důsledcích toho, že si advokáta nezvolí.

Ustanovení vytyčuje základní zásady, které by měly být dodrženy při předvolávání stran k roku. Především je zapotřebí upozornit na výzvu straně, aby si v advokátském sporu zvolila advokáta, pokud tak dosud neučinila. Strana musí být v předvolání poučena také o následcích nevyhovění této výzvě, jež spočívají v tom, že rok se bude pokládat za zmeškaný.

Jeden komentář
  1. Používání archaismu v novém právním předpise jen zanáší zmatek mezi občany. Právní předpis má být srozumitelný všem občanům a ne jen advokátům a soudcům. Doporučuji přeformulovat pojem v nadpisu čl.49 „roku“ do srozumitelného českého jazyka dnešní doby.

Komentáře jsou uzavřeny.