5. Je na stranách, aby podle pravdy a úplně tvrdily rozhodné skutečnosti a aby označily důkazy k jejich prokázání. Tím nejsou dotčena ustanovení o činnosti soudu při objasňování skutkového stavu.

Toto ustanovení vyjadřuje projednací zásadu v její modifikované podobě, jak byla popsána v ideových východiscích věcného záměru. Objasnění skutkového stavu je především na stranách, které ve svém vlastním zájmu mají do řízení uvádět skutková tvrzení a důkazní návrhy; přesné vymezení toho, co má která ze stran tvrdit a prokazovat, bude vyplývat z pravidel o břemenu tvrzení a břemenu důkazním, a proto je zde není zapotřebí zmiňovat. Zároveň se ale pamatuje na to, že strany jsou vázány povinností pravdivosti, jež je jedním z projevů shora zmíněného principu poctivosti a zároveň výrazným zmírněním původního pojetí projednací zásady. Druhou modifikaci představuje aktivita soudu v rámci tzv. materiálního vedení řízení, na kterou pamatuje druhá věta.

8 komentáře
 1. Navrhuji, aby byla do CŘS převzata úprava Řízení o zpřístupnění důkazního prostředku, která dnes existuje pouze v soutěžních věcech. domnívám se totiž, že současná společenská realita, kdy se často řeší důkazně velmi složité případy a častá je i faktická nerovnost stran sporu, si to vyžaduje.

  Řízení o zpřístupnění důkazního prostředku umožňuje řešit situace, kdy veškeré důkazy jsou v držení jedné strany a bez nich není možné nejen doložit tvrzení v žalobě, ale často ani správně formulovat petit. V tomto zvláštním typu řízení je možné, aby si soud důkazy vyžádal, případně i za pomoci znalce z nich zjistil rozhodné skutečnosti a podle povahy věci buď předal stranám kopie, či jejich shrnutí (s vyloučením obchodního tajemství apod.).

  V současnosti však lze takové řízení použít pouze v soutěžních věcech, přitom by mohlo být velmi užitečné ve věcech spotřebitelských, ve složitých obchodních sporech atd.
  11  0
 2. Dle nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1874/16, odstavce 22., který je dostupný např. na http://www.jurilogie.cz/ecli/ECLI:CZ:US:2016:2.US.1847.16.1 vyplývá, že „Proces je spor, který se odehrává prostřednictvím kontradiktorní diskuse, při níž strany sporu musejí mít „rovné zbraně“, tj. stejnou možnost mluvit a obhajovat „svoji“ pravdu.“, proto podmínka „podle pravdy“ je prakticky nedosažitelná, neboť podstatou sporu je, že existují nejméně dvě verze pravdy a ty se odlišují natolik, že to vedlo k zahájení soudního řízení.

  Dle nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 329/08, odstavce 16., který je dostupný např. na http://www.jurilogie.cz/ecli/ECLI:CZ:US:2011:1.US.329.08.1 vyplývá, že „… jde o kontradiktorní spor ovládaný projednací zásadou, v němž má strana sama ve svém vlastním zájmu přispět k objasnění skutkového stavu, jsou-li tvrzení protistrany nepravdivá, neúplná či se jinak odchylují od skutečnosti“.

  Proto podmínku pravdy považuji za relativní a prakticky nemožnou, protože i rozhodující soudce bude mít svou verzi pravdy a v senátu bude mít svou vlastní verzi pravdy každý člen a ty se budou více či méně lišit od verzí pravdy účastníků. Účelem sporného řízení je spravedlnost nikoliv pravda. Připomínám zásadu „Ratio in iure aequitas integra = Smyslem práva je úplná spravedlnost“.
  5  0
 3. K formulaci „úplně tvrdily rozhodné skutečnosti“ bych nejprve odkázal na odstavec 15. nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 385/15, který je např. dostupný na http://www.jurilogie.cz/ecli/ECLI:CZ:US:2015:2.US.385.15.1

  a proto navrhuji text „úplně tvrdily rozhodné skutečnosti“ nahradit „tvrdily všechny pro rozhodnutí významné skutečnosti“, takže věta první bodu 5. by i s ohledem na můj předchozí komentář k „podle pravdy a “

  zněla „Je na stranách, aby tvrdily všechny pro rozhodnutí významné skutečnosti a aby označily důkazy k jejich prokázání.“

  Zatím navrhovaná formulace bodu 5. je podle mne rovněž v rozporu s tím, že účastník může se svým návrhem i po jeho podání k soudu nakládat, tj. i doplňovat nebo měnit a pokud by bylo vyžadováno „úplně tvrdily“ mohl by se najít někdo, kdo bude „úplné tvrzení“ formalisticky vyžadovat již při podání návrhu.
  3  0

Napsat komentář