50. Rok je zmeškán, jestliže se strana bez omluvy včas nedostaví, nebo se dostaví, avšak nejedná, nebo se během roku vzdálí. Rok se pokládá za zmeškaný také tehdy, když se strana dostaví bez advokáta k těm procesním úkonům, pro které je zastoupení advokátem předepsáno.

Vzhledem k tomu, že nynější občanský soudní řád neupravuje rok obecně, postrádá také pravidla blíže vymezující, kdy je rok zmeškán. Tento nedostatek hodlá věcný záměr odstranit stanovením čtyř skutkových podstat zmeškání roku. Na jednoznačné určení toho, kdy je rok zmeškán, potom navazují pravidla regulující následky zmeškání (nejen obecně, ale i ve zvláštních případech, jak je tomu u kontumačních rozsudků) a u navrácení v předešlý stav.

4 komentáře
  1. Používání archaismu v novém právním předpise jen zanáší zmatek mezi občany. Právní předpis má být srozumitelný všem občanům a ne jen advokátům a soudcům. Doporučuji přeformulovat pojem v nadpisu čl.50 „Rok“ do srozumitelného českého jazyka dnešní doby.

  2. Vážení přátelé, soudní prostředí pro mě není příjemné. Jednání v soudní síni je pro mě stresující. K jednání soudu nebo protistrany bych se chtěl vyjadřovat písemně doma, když to považuji za nutné a chtěl bych mít na vyjádření dostatečnou lhůtu. Zmeškání nebo nezastoupení advokátem nesmí mít automaticky za následek můj neúspěch v řízení.

    1. Doručením soudu písemného vyjádření k jednání soudu nebo protistrany nesmí mýt za následek zmeškání i když se bez omluvy k jednání nedostavím. Soud může rozhodnout bez mojí přítomnosti.

Komentáře jsou uzavřeny.