51. Rok může být odročen jenom rozhodnutím soudu. Lze tak učinit na návrh stran nebo i bez návrhu, a to pouze z důležitých důvodů, které musí být v rozhodnutí vždy uvedeny. Nebrání-li tomu okolnosti případu, má být stranám sdělen při odročení den a hodina konání dalšího roku. Návrh na odročení může být podán při roku samém nebo před jeho počátkem. V návrhu musí strana vždy uvést okolnosti tento návrh odůvodňující; na výzvu soudu musí tyto okolnosti osvědčit. O návrhu na odročení učiněném při roku samotném rozhodne soud ihned poté, co přítomnou protistranu k tomuto návrhu vyslechne. Zamítne-li soud návrh, pokračuje ihned v roku. Proti usnesení o zamítnutí návrhu na odročení není stížnost přípustná.

Současný občanský soudní řád upravuje pouze odročení jednání, a nikoliv obecně odročení roku. Věcný záměr tento nedostatek napravuje a navrhuje základní pravidla, která by pro odročování měla platit. Důraz se klade na to, aby odročováním roku a rozhodováním o tomto návrhu nemohlo být řízení zbytečně protahováno; z tohoto důvodu je také vyloučena stížnost proti usnesení, jímž návrhu na odročení nebylo vyhověno.

3 komentáře
  1. Používání archaismu v novém právním předpise jen zanáší zmatek mezi občany. Právní předpis má být srozumitelný všem občanům a ne jen advokátům a soudcům. Doporučuji přeformulovat pojem v nadpisu čl.50 „Rok“ do srozumitelného českého jazyka dnešní doby.

  2. Chybí možno zrušení roku, tedy typicky případy, kdy advokát z předvolání zjistí kolizi s jiným rokem v jiné věci. V tomto ohledu nelze bezmezně trvat na možnosti subsituce, která se zvláště ve složitějších věcech může jevit jako nevhodná. Svého času se velmi slibně vyvíjela praxe u OS Nový Jičín v rámci jiného soudního roku dle ZZŘS, kdy soud kontaktoval telefonicky účastníky a na podkladě zjištěných informací bylo určeno vhodné datum bez nutnosti dalších změn. Situace kolizí nařízených jednání by si určitě zasloužila větší pozornost a to zejména za situace, kdy například kolize s trestní věcí nyní velmi často končí sdělením trestního soudce, že jeho věc má přednost, tak ať se advokát zařídí jak chce. Lze mít za to, že je i v zájmu zastoupených stran, aby je kontinuálně zastupoval v dané věci stejný advokát, tedy osoba, která má maximální množství infomací a je v řízení nejlépe od počátku.

  3. Povinnost doložit tvrzené překážky neúčasti na roku při současné žádosti o odročení, nebo povinné účasti a roku by měla být automatická, nikoli na výzvu soudu. Jinak lze očekávat jen zbytečnou administrativu jak soudu, tak stran.
    Opět zřejmě nadbytečné speciální vyloučení stížnosti proti usnesení o zamítnutí návrhu na odročení. Vyvolává jen možnost výkladu a contrario: proti usnesení o odročení je snad stížnost přípustná?

Komentáře jsou uzavřeny.