54. Návrh na navrácení v předešlý stav je nutno podat v konečné lhůtě patnácti dnů po odpadnutí překážky. Po uplynutí šesti měsíců ode dne zmeškání se návrh nepřipouští.

Lhůta pro podání návrhu na navrácení v předešlý stav je zásadně stanovena jako patnáctidenní konečná lhůta, tj. její prodloužení nepřichází v úvahu. Tak jako v současné úpravě žádosti o prominutí lhůty je počátek jejího běhu dán odpadnutím překážky, která straně bránila vykonat zmeškaný úkon nebo se zúčastnit zmeškaného roku. Z důvodu právní jistoty je tato lhůta omezena šestiměsíční lhůtou, počítanou ode dne zmeškání: po jejím uplynutí již návrh na navrácení v předešlý stav nelze úspěšně podat.

Jeden komentář
  1. Není vhodné stanovovat, že nelze podat návrh na navrácení v předešlý stav po uplynutí šesti měsíců. Je řada příkladů z praxe, že se občan o existenci usnesení soudu dozví i po mnoha letech aniž by něco zanedbal. Tak se nový o.s.ř. nestane dokonalejší. Právní jistotu by za tohoto nového stavu získaly i rozhodnutí, která byla přijata jen z pohledu žalobce aniž by se strana žalovaná proti tomu mohla nějak bránit. Tento stav by byl přípustný jedině tehdy, pokud by všichni občané měli zřízenu datovou schránku.

Komentáře jsou uzavřeny.