59. O každém roku se pořizuje zvukový nebo zvukově obrazový záznam (dále jen „záznam“) nebo protokol. O způsobu zachycení roku rozhoduje soud. Způsob protokolace, náležitosti a uchování protokolu nebo záznamu, případný přepis záznamu a další podrobnosti budou upraveny v jednacím řádu pro soudy.

Věcný záměr navazuje na dosavadní úpravu v tom směru, že obsah úkonů, při nichž soud jedná s účastníky (tj. obsah roků), musí být zaznamenán nebo zaprotokolován. Na rozdíl od současné úpravy se však umožňuje soudci, aby sám rozhodl o způsobu jejich zachycení buď protokolací, nebo zvukovým záznamem nebo zvukově obrazovým záznamem. To závisí nejen na technickém vybavení soudů, ale i na posouzení vhodnosti toho kterého způsobu soudcem.

Vývoj právní úpravy v posledních letech nejen v České republice dokládá, že s rozvojem techniky se mění také způsoby zaznamenávání průběhu jednání. Tento vývoj nelze zajisté považovat za ukončený; sotva však lze předvídat, jaké cesty nové technické poznatky otevřou. Vzhledem k tomu zastává věcný záměr stanovisko, že v civilním řádu soudním by měla být stanovena pouze pravidla, která představují základní rámec právní úpravy, včetně toho, jaká práva jsou v souvislosti s protokolováním či zaznamenáváním průběhu jednání dána stranám; naopak podrobnosti spíše technického rázu lze ponechat jednacímu řádu.

2 komentáře
  1. Budou-li mít strany přístup ke zvukovému nebo zvukově obrazovému záznamu – ideálně vzdálený a samozřejmě zabezpečený, pak písemný protokol by se měl vyhotovovat jen v případech ojedinělých z důvodu snížení administrativní zátěže soudu. Je-li to ponecháno na rozhodnutí soudu, pak v případě dostatečného a funkčního technického vybavení soudů nutného pro „záznam“ k tomu praxe asi povede sama. Proto souhlasím.

Komentáře jsou uzavřeny.