6. Soud v řízení postupuje tak, aby nedocházelo k průtahům a aby nevznikaly zbytečné náklady. Strany jsou povinny svou procesní činností přispívat k dosažení tohoto cíle.

V tomto ustanovení je vyjádřena zásada procesní ekonomie. Je jedním z cílů sociální koncepce civilního procesu, jak byla popsána v ideových východiscích věcného záměru, aby poskytovaná ochrana byla nejen spravedlivá, ale aby se jí stranám dostalo co nejdříve a s co nejnižšími náklady. Je pochopitelné, že určitý čas a náklady si vyžádá každé řízení; proto navržené ustanovení zamezuje pouze takovým nákladům a průtahům, které jsou zbytečné.

Druhá věta vyjadřuje povinnost stran k řádnému vedení sporu, resp. jeden z jejích aspektů. Důsledky porušení této povinnosti se promítají v řadě dalších ustanovení, např. o prekluzi opožděných skutkových tvrzení a důkazních návrhů, o zmeškání, o nákladech řízení, o zákazu novot v odvolacím řízení apod.

5 komentáře
 1. „Strany jsou povinny …“ je v pořádku, ale „Soud v řízení postupuje tak, …“ zní, jako by se jednalo o doporučení či možnost, nikoliv jako povinnost, proto navrhuji jednoznačněji formulovat začátek věty první jako povinnost soudu, např. „Soud je povinen v řízení postupovat tak, …“.

  1. Jedná se o běžný jazyk zákona. Pokud se v zákoně píše, že orgán státu něco dělá, rozumí se, že to dělat musí. Stejně tak v zákoně o provozu na poz. komunikacích se píše „Řidičský průkaz vydá příslušný obecní úřad…“ a ne „Řidičský průkaz musí vydat příslušný obecní úřad…“ a rozhodně to neznamená, že je na jeho úvaze, jestli ho vydá, nebo nevydá.

   2
   1
  2. Pochopitelně jde o povinnost soudu. Navíc je nutné brát v úvahu, že v tuto fázi jde jen o teze věcného záměru, nejde o návrh paragrafovaného znění. Přesné znění se bude tvořit až v návaznosti na schválení věcného záměru zákona.

 2. Uvažuje pracovní skupina i o tzv. soudních prázdninách např. v intencích zákona č. 23/1928 Sb. z. a n.?
  Mám za to, že by to v praxi velice pomohlo s plánováním dovolených všech zúčastněných – soudci, soudní personál, účastníci, právní zástupci apod. tak, aby zbytečně nedocházelo k opakovaným odročováním a skutečně byla naplněna myšlenka omezení průtahů.

Komentáře jsou uzavřeny.