60. Protokol musí být přítomným stranám předložen k prohlédnutí nebo přečten a jimi podepsán. Strany mohou navrhnout doplnění nebo opravu protokolu. Nevyhoví-li soud tomuto návrhu a strana na své námitce setrvá, soud v dodatku k protokolu uvede, co je proti protokolování namítáno. Advokátovi může soud nařídit, aby námitku stručně sepsal; sepsaná námitka bude k protokolu přiložena jako dodatek. To přiměřeně platí i pro záznam; místo prohlédnutí nebo přečtení podle předchozího odstavce má být záznam stranám reprodukován.

6 komentáře
  1. Další podrobnosti budou stanoveny v prováděcích předpisech, stejně jako je tomu dnes. V zásadě se přitom počítá se zachováním principů stávající právní úpravy, nebude-li důvod ke změně. Viz k tomu i odůvodnění bodu 59.

 1. Čtení protokolu na konci jednání v soukromoprávních sporech obvykle nikdo nevyžaduje, protože to jen zbytečně protahuje jednání s minimálním významem. Domnívám se, že by bylo vhodnější, pokud by strany měly možnost se ke protokolu vyjádřit dodatečně ve lhůtě od zpřístupnění v elektronickém spise, který se předpokládá (viz odpověď v bodu 40.). Naopak se stává, že strany navrhují opravu či doplnění protokolu během jednání.

  Pokud jde o záznam, tak by jeho technické řešení mělo být zabezpečeno tak, aby se záznamem nemohl nikdo zpětně manipulovat a proto i v tomto případě by mělo dostačovat stranám vyjádřit se k záznamu dodatečně ve stanovené lhůtě od zpřístupnění v elektronickém spise, když budou chtít. (Pokud jednání trvá několik hodin či dokonce do konce pracovní doby soudu, jak by se prováděla reprodukce záznamu, když by se vlastně opakovalo celé jednání znovu? Následující den, nebo od skončení jednání do 22 hod.? Reprodukce záznamu bude trvat stejně dlouho jako jednání samotné.)

 2. „Požádá-li o to strana, pak soud vydá takové straně opis protokolu a to i dodatečně.“ Viz praxe: „Neřekl jste si o protokol včas, já už to mám nachystané a teď tam nebudu dopisovat, že žádáte o protokol. Nahlédněte si do spisu.“

 3. Podepisování protokolu stranami v občanském soudním řízení se mi jeví jako zbytečné.

  Co když prohravší strana prostě nepodepíše?

  Nemám zato, že by stávající úprava přinášela problémy. Spíš bych se přimlouval za zjednodušení – nějakou variantu protokolující úřednice, která by odpovídala za text protokolu, aby se soudce mohl soustředit na vedení jednání a ne na protokolaci (také by to dosti zrychlilo jednání, neboť soudce by nemusel vše opakovat do protokolu).

  Přehrávání záznamu po skončení jednání je časově nereálné. Mohl by být v online spisu, ale je obtížné představit si, jak po 3 hodinovém jednání následuje 3 hodiny přehrávání záznamu.

 4. Nejen reprodukce záznamu, ale i jeho podpis bude zřejmě činit praktické potíže.
  Pokud bude prováděcí řešen obsahově stejně jako dnes, pak se protokolace provádí hlasitým diktováním do protokolu. Všichni přítomní tedy mají možnost se s obsahem protokolu seznamovat průběžně při jednání (roku) a vznášet bezprostředně své námitky.
  Technický problém nastává tehdy, má-li se protokolovat samotná námitka. Doslovné znění či podrobnější upřesnění vlastně nahrazuje protokolaci předsedy senátu (nebo jiného protokolujícího). Protokolující by tedy měl mít možnost odkázat namítajícího na vznesení písemné námitky vždy, pokud jí hned nevyhoví.
  Jak by měly posuzovat námitky proti záznamu není jasné. Teprve po jeho pořízení se totiž namítající dozví, zda a proti čemu by měl námitku vznést. Nekvalitní záznam nelze napravit jinak, než dodatečným vyhotovením protokolu, nebo přepisu. A tam by se pak uplatnil postup námitek proti protokolu.
  Mnohem lépe to má procesně ošetřeno trestní řízení. Stačilo by tedy to jen převzít.

Komentáře jsou uzavřeny.