63. Strany mají právo nahlížet do procesního spisu, s výjimkou protokolu o hlasování, a činit si z něho výpisy a opisy. Se souhlasem stran mohou do procesního spisu nahlížet také třetí osoby a pořizovat si z něho výpisy a opisy. Pokud k tomu strany nesvolí, může soud povolit na žádost nahlédnout do spisu a pořídit si z něj výpisy nebo opisy tomu, kdo na tom má právní zájem nebo kdo pro to má vážné důvody.

Stejně jako v případě protokolace je věcí jednacího řádu, aby blíže upravil zásady pro vedení spisu. Ostatně již současná úprava v § 40b odst. 1 OSŘ odkazuje na prováděcí předpis. Pro strany je podstatné, že do procesního spisu mohou nahlížet, pořizovat si z něj opisy a výpisy. Nezmiňuje se výslovně, že vedle stran mají stejné právo i jejich zástupci, neboť jde o samozřejmý důsledek postavení zástupce strany.

Na rozdíl od současného § 44 odst. 2 OSŘ se totéž právo přiznává také třetím osobám, pokud s tím strany souhlasí; je-li dán souhlas stran, není zapotřebí, aby s nahlížením vyslovoval souhlas soud. Jeho přivolení k nahlížení do spisu bude zapotřebí jenom tehdy, pokud strany třetí osobě souhlas neudělí.

Počítá se s tím, že v paragrafovém znění budou vyjádřena pravidla chránící utajované informace.

Do civilního řádu soudního však nepatří pravidlo, podle nějž nelze povolit nahlížení do spisů, jejichž obsah má podle jiných předpisů zůstat utajen. Vzhledem k tomu, že jde výlučně o spisy týkající se nesporného řízení (viz vyhláška č. 483/2000 Sb.), patří úprava této otázky systematicky do předpisu upravujícího tento druh civilního procesu, a nikoliv do civilního řádu soudního, v němž jsou stanovena pravidla sporného řízení.

3 komentáře
  1. Nahlížení do spisu by si zasloužilo i jistou míru elektronizace. Advokát z Třince určitě ocení, že by mu ten jeden papír, co potřebuje vidět na soudě v Chomutově poslali datovkou, namísto toho, aby si jel nahlédnout do spisu přes půl republiky. Vzhledem k tomu, že spis dle bodu 62 bude veden i elektronicky, pak by s tím neměl být problém.

    1. Otázka elektronizace spisu a využití moderních technologií při nahlížení do spisu je v dlouhodobém plánu ministerstva. V tuto chvíli jsou teze věcného záměru formulovány spíše obecně, přičemž úprava technického řešení bude otázkou dalších diskuzí a především pak otázkou úpravy v prováděcích právních předpisech, aby nebylo nutné s každým posunem v rozvoji moderních technologií do zákona zasahovat.

  2. Výpisy a opisy si dnes nikdo ze spisů nedělá. Pořizují se zpravidla strojové kopie, nebo fotografie listin anebo elektronické stejnopisy či konverze (nemusí to být správně podle příslušných předpisů ale jistě to lze dohledat). Terminologie procesního předpisu z 21. století by se tomu měla přizpůsobit.

Komentáře jsou uzavřeny.