9. Není-li fyzická osoba procesně způsobilá, musí být zastoupena zákonným zástupcem.

V souvislosti s úpravou procesní způsobilosti se navrhuje stanovit, kdo jedná za procesně nezpůsobilou fyzickou osobu. Obsahově jde o převzetí současného § 22 OSŘ. Stejně jako dosud nebude civilní řád soudní vypočítávat, které osoby jsou zákonnými zástupci; to je věcí práva hmotného. Nynější § 22 OSŘ v tomto směru žádné potíže nepůsobí.

S ohledem na navrženou úpravu procesní způsobilosti není nutné přebírat též § 23 OSŘ, neboť procesní způsobilost krom zletilých svéprávných osob budou mít pouze ti nezletilí, kteří jsou plně svéprávní.

5 komentáře
  1. Domnívám se, že § 22 OSŘ v současnosti působí potíže v situaci, kdy zájmy zákonného zástupce a nezletilého jsou v rozporu. Soudy toto nezjišťují a dochází tak k zadlužování nezletilých pro dluhy, jejichž vznik zavinili zákonní zástupci.
    Obecně návrh CŘS neřeší dostatečně ochranu práv nezletilých osob. Uvedenou otázku střetu zájmů např. vůbec neřeší u zástupce fyzické osoby (jen u právnické osoby – bod 12), viz OSŘ (§ 32 odst. 2).
    Ochranu zájmů nezletilých by bylo vhodné ošetřit povinným zastoupením nezletilého účastníka advokátem (hrazeným státem) ve všech případech, soud by se pak nemusel zabývat tím, zda zájmy zákonného zástupce nemohou být v rozporu se zájmy nezletilého, což je v mnoha případech obtížně zjistitelné.

    1. Podle mých zkušeností se tím naopak soudy zabývají. Střet zájmů zákonného zástupce a zastoupeného řeší hmotné právo a z něj se v současné době také vychází. Odkaz na hmotněprávní úpravu v tomto směru by ovšem bylo vhodné vtělit i do procesního předpisu, protože úprava v bodech 10. a 14. zjevně není ve vztahu ke střetu zájmů dostačující.

  2. K přehlednosti a přesnosti normy nepřispívá skutečnost, že v ustanovení pod č. 7 je uvedeno procesní subjektivita a následně v ustanoveních pod č. 8 a 9 procesní způsobilost.

  3. Procesní způsobilost by neměla být (a dosud není) koncipována ve smyslu buď je, nebo není. Fyzická osoba může být prcesně způsobilá k některým úkonům, tedy zastoupení zákonným zástupcem by mělo být pro situace, kdy není PLNĚ procesně způsobilá, tedy i při způsobilosti pouze k některým úkonům.

Komentáře jsou uzavřeny.