92. Jsou-li dány důvody hodné zvláštního zřetele, soud předchozí pravidla nepoužije a o náhradě nákladů a jejím rozsahu rozhodne podle uvážení.

Jde o výjimku, jejímž účelem je dosažení tzv. „individuální spravedlnosti“. Návrh přitom zobecňuje příliš úzký § 150 OSŘ. Z umístění této výjimky vyplývá, že může korigovat jakékoli z kritérií stanovených předchozími pravidly.

Jeden komentář
  1. S možností rozhodnutí soudu o nákladech jinak než podle stanovených pravidel, na základě důvodů hodných zvláštního zřetele, souhlasím, soud by skutečně toto právo mít měl. Problém je z mého pohledu spíše v současném přístupu soudů – ty postihují v podstatě jen finanční možnosti povinné osoby (= máte-li majetek, nikdy zproštěn povinnosti hradit náklady nebudete), nepřihlíží např. k chování dané strany nebo k jednání soudů, které náklady způsobily – např. tím, že řízení opakovaně proběhlo před odvolací a dovolací instanci a soudy opakovaně zastávaly odlišné názory (bohužel v ČR nic výjimečného).

Komentáře jsou uzavřeny.