97. Jestliže je rozhodnutí o náhradě nákladů složité a proti konečnému rozhodnutí je přípustný opravný prostředek, může soud namísto postupu podle předchozího pravidla vyhradit rozhodnutí o náhradě nákladů až pro dobu po pravomocném skončení řízení. O náhradě nákladů celého řízení pak rozhodne soud prvního stupně. Výhrada brání soudu vyššího stupně rozhodnout o náhradě nákladů. Učiní-li ji až soud druhého stupně, ruší se tím již vydané rozhodnutí soudu prvního stupně. Proti rozhodnutí o výhradě není stížnost přípustná.

Povinnost rozhodnout o náhradě nákladů v konečném rozhodnutí je dále modifikována institutem převzatým z novely § 52 rakouského ZPO z roku 2011. Soudu prvního nebo druhého stupně se dále umožňuje, aby s ohledem na okolnosti a zásadu hospodárnosti uvážil, zda o nákladech rozhodnout ihned anebo rozhodnutí odložit. Odložením se vyhne úsilí, které se později může ukázat jako zbytečné, protože soud vyššího stupně změní nebo zruší jeho konečné rozhodnutí a s ním ztratí účinek i rozhodnutí o nákladech. Práce se ušetří i stranám, protože „provizorní“ rozhodnutí o nákladech nemusí napadat.

Odkládá se přitom rozhodnutí o náhradě vůbec, nikoli jen rozhodnutí o její výši, protože složitým může být již rozhodnutí o jejím základu (např. když se v průběhu řízení měnil jeho předmět, když žádná strana nebyla plně úspěšná nebo když se strany skládají z více osob).

2 komentáře
  1. Jakkoli chápu smysl tohoto ustanovení, může dojít v praxi k tomu, že se „finální rozhodnutí“ oddálí. De facto se nejprve budete hádat o meritu a pak ještě o nákladech. Je to podobné jako v zásadě rozumná myšlenka mezitímních rozsudků o základu nároku, jejichž výsledkem často bývá, že sice disponujete po řadě let rozsudkem potvrzujícím, že Váš nárok je v základu po právu, čeká Vás ale ještě jednou tolik času k dosažení rozsudku ukládajícího konkrétní plnění.

    1. Finální rozhodnutí se neoddálí. Oddálí se jen rozhodnutí o náhradě nákladů řízení. Právě ve složitých věcech nelze očekávat, že stejně složité (a tedy i časově náročné) bude i rozhodnutí o náhradě nákladů. To je ovšem vždy závislé na složitém rozhodnutí ve věci, na které se proto vyplatí počkat.

Komentáře jsou uzavřeny.